"Hội viên CSMO sẽ được hưởng những quyền lợi đặc biệt tại các sự kiện, hội thảo."